REGULAMIN STRONY WWW.PROFESORES.PL

I. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin strony www.profesores.pl.

Sklep –  sklep internetowy działający pod adresem www.profesores.pl.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej lub zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, nie prowadzący działalności gospodarczej

Sprzedawca – Cama Kamil Wesołowski, według danych jak w punkcie II.2.

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, zgodna z prawem polskim.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie – świadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Formularz Zamówienia – formularz służący do zamawiania produktów w Sklepie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep działa na zasadach, które określa niniejszy Regulamin. Z Regulaminu wynika rodzaj, zakres, zasady i warunki zawierania/rozwiązywania Umów Sprzedaży oraz  świadczenia Usług Elektronicznych przez Sklep.

2. Sklep prowadzony jest przez Kamila Wesołowskiego, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Cama Kamil Wesołowski. Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Miejsce wykonywanej działalności oraz adres do doręczeń: Zabawa 199, 32-020 Wieliczka.

Adres poczty elektronicznej: kontakt@profesores.pl.

Dane podatkowe i statystyczne: NIP: 6372097051, REGON: 121277676

Telefon: 534-831-534

3. Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

4. Działalność Sklepu obejmuje sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

5. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie poniższe krajowe przepisy:

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

d) inne właściwe przepisy prawa polskiego.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. W Sklepie, dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

Formularz Zamówienia – z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie, Klient rozpoczyna korzystanie z Formularza zamówień. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzeh czynności: (1) po dodaniu co najmniej jednego Produktu do koszyka, (2) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (3) kliknięciu przycisku “KUPUJĘ I PŁACĘ”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz sposobu realizacji dostawy.

Aby Zamówienie mogło zostać złożone konieczne jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia a także przeczytanie i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z Formularza Zamówień jest bezpłatne. Celem Formularza Zamówień jest umożliwienie Klientowi zawiązana Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Usługa Formularza Zamówienia ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub zaprzestania składania Zamówienia.

2. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania w Sklepie treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę a także pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu można składać na adres: Zabawa 199, 32-020 Wieliczka; lub na adres e-mail kontakt@profesores.pl

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień w Sklepie.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość ta zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, przewidywanym terminie dostawy Produktu a także szczegóły do zrealizowania płatności bankowej przez Klienta na rzecz Sprzedawcy (dane rachunku bankowego oraz tytuł przelewu). W momencie zaksięgowania należnej płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, zawarta zostaje Umowa Sprzedaży a Zamówienie trafia do realizacji.

3. W przypadku 0dbioru osobistego, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie, w którym Sprzedawca przekazuje klientowi Produkt.

4. Każda Umowa Sprzedaży jest potwierdzona fakturą VAT, wystawioną na dane podane w Formularzu Zamówień. Klient podczas składania Zamówienia może określić, czy akceptuje przesłanie faktury drogą elektroniczną na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Wszystkie płatności z tytułu Umowy Sprzedaży co do zasady są płatne przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: CAMA Kamil Wesołowski

Adres: Zabawa 199, 32-020 Wieliczka

Numer rachunku bankowego: 41 1140 2004 0000 3902 7551 3813

Bank: mBank S.A.

Dane te każdorazowo się pojawiają po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień a także są wysyłane drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta w formularzu zamówień adres e-mail.

2. Jeżeli Klient zakupił towary, które są na stanie magazynowym i podczas zakupu nie pojawiła się informacja “Produkt dostępny na zamówienie”, Klient może uregulować płatność gotówką, przy odbiorze osobistym na terenie miasta Krakowa lub Wieliczki, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

3. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest do zrealizowania płatności w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Dopiero w momencie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie przechodzi w tryb realizacji.

Vi. KOSZTY, SPOSOBY, TERMINY DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTÓW

1. Sprzedawca dostarcza zakupione przez Klienta Produkty we wskazane przez Klienta miejsce, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Koszt dostawy Produktu do Klienta jest odpłatny.

3. Koszt dostawy Produktu jest zależny od rodzaju i ilości Produktów wybranych przez klienta. Jest widoczny w Koszyku Zakupów oraz pojawia się w Formularzu Zamówienia.

4. Sprzedawca w celu realizacji dostawy Produktu do Klienta będzie korzystał z usług Poczty Polskiej oraz firmy Inpost S.A.. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług transportowych innych firm.

5. Odbiór osobisty przez Klienta jest bezpłatny.

6. Każdorazowo Klient jest informowany drogą elektroniczną, po złożeniu zamówienia, o szacowanym terminie dostawy Produktu. Termin ten jest zależny od tego, czy produkt w momencie składania zamówienia poprzez Formularz Zamówień, znajduje się na stanie magazynowym (krótszy termin dostawy), czy też jest dostępny na zamówienie (dłuższy termin dostawy, informacja “Produkt dostępny na zamówienie”).

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

3. Reklamacje mogą być składane na adres Zabawa 199, 32-020 Wieliczka; lub na adres e-mail kontakt@profesores.pl.

4. Zalecamy, by w opisie reklamacji uwzględnić takie informacje jak:

  • dane dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • dane kontaktowe osoby składającej reklamację

Powyższe ułatwia komunikację i może wpłynąć na szybsze ustosunkowanie się do reklamacji.

5. Termin na ustosunkowanie się do reklamacji złożonej przez Klienta wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamację Klienta w tym terminie, oznacza że Sprzedawca akceptuje reklamację.

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Klient, który jest osobą fizyczną i nie zakupuje Produktów na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej a zawarł Umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oraz szczegóły i zasady dotyczące skorzystania z prawa do odstąpienia umowy znajdują się tutaj.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sklep posiada także politykę prywatności, dostępną w tym miejscu. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z nią.

2. Wyrażanie wszelkiego rodzaju zgód jest dobrowolne, w niektórych przypadkach ma wpływ na to, czy Zamówienie będzie zrealizowane, czy nie.

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW/PRZEDSIĘBIORSTW

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

2. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem w momencie wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca jest wolny od odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

3. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem firmy świadczącej usługi przewozowe, Klient nie będący Konsumentem, jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

2. W przypadku sporów dotyczących zawartych Umów sprzedaży, między Sprzedawcą a Konsumentem, w pierwszej kolejności nastąpi próba negocjacji, aby polubownie zakończyć spór. W przypadku nieudanych negocjacji, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 3 niniejszego rozdziału.

3. Właściwość miejscowa Sądów do rozstrzygania ewentualnych sporów jest następująca:

-pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem, ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

-pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą(Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, ewentualne spory zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

4. Klient, który jest Konsumentem ma prawo do pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów.  Prawo to obejmuje między innymi:

-złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek do pobrania http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596).

-skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

-złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/