POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.PROFESORES.PL

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających ze strony www.profesores.pl. W związku z realizacją tego celu, została sformułowana poniższa Polityka Prywatności.

DEFINICJE DLA POJĘĆ UŻYTYCH W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Strona, Sklep – strona internetowa www.profesores.pl wraz z podstronami.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Umowa Sprzedaży –  Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, zgodna z prawem polskim.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej lub zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę

Sprzedawca – Kamil Wesołowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Cama Kamil Wesołowski i adresem Zabawa 199, 32-020 Wieliczka.

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.profesores.pl jest Kamil Wesołowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CAMA Kamil Wesołowski. Fakt prowadzenia działalności jest zgłoszony do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Zabawa 199, 32-020 Wieliczka, NIP: 6372097051, REGON: 121277676.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych, oraz praw przysługujących osobom korzystającym ze Strony, proszę kontaktować się drogą mailową: kontakt@profesores.pl.

II. RODZAJE, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe osób korzystających ze Strony są przetwarzane w różnych celach i w różnym zakresie. W celach prezentacyjnych, informacje zostały pogrupowane według tego, w jakich celach dane osobowe są przetwarzane.

Cel: realizacja zamówień dokonanych przez Klienta za pośrednictwem Strony.

Zakres danych: imię, nazwisko, ewentualnie nazwa firmy oraz NIP, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto) numer telefonu, adres e-mail).

Podstawa: niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży polegającej na realizacji zamówienia – “przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Cel: przygotowywanie statystyk umożliwiających poznanie preferencji i zachowań użytkowników.

Zakres danych: anonimowe informacje o odwiedzanych stronach pod domeną profesores.pl. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/intl/pl_pl/analytics/.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, polegający na poprawie funkcjonalności oraz oferty Strony – “przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cel: rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków, udzielanie odpowiedzi na pytania.

Zakres danych: niektóre dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, bądź adres do doręczeń), dane dotyczące przedmiotu korespondencji.

Podstaw prawna: prawnie uzasadniony interes, polegający na poprawie świadczonych usług oraz pozytywnych relacjach z Klientami “przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. KOMU SĄ UDOSTĘPNIANE DANE OSOBOWE?

-Dostawcy usług – dostawcy usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Strony oraz realizacji zamówień.

-Podmioty państwowe – na prośbę uprawnionych organów państwowych.

IV. JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe dotyczące zrealizowanych zamówień oraz ewentualnych reklamacji dokonanych przez Klienta za pośrednictwem Strony potwierdzone fakturami VAT są przechowywane tak długo, jak długo Sprzedawca ma obowiązek zachowywać dokumentację księgowo-rachunkową wedle przepisów prawa podatkowego, tj.  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku Sprzedawcy (dokumentacja roku 2018 wedle przepisów będzie przechowywana do końca 2024 roku). Po tym okresie dokumentacja zawierająca dane jest niszczona lub usuwana z zasobów elektronicznych.

Dane dotyczące przygotowywania statystyk umożliwiających poznanie preferencji i zachowań użytkowników nie dłużej niż 14 miesięcy.

Dane osobowe dotyczące rozpatrywanych skarg, wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania przez okres 1 roku. Po tym okresie dokumentacja zawierająca dane jest niszczona lub usuwana z zasobów elektronicznych.

V. JAK SĄ CHRONIONE DANE OSOBOWE?

Strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas składania zamówień co zapewnia ochronę wprowadzanych danych oraz utrudnia przechwycenie danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

VI. PLIKI COOKIES

O sposobie korzystania z plików cookies, można przeczytać tutaj.

VII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zgodnie z potrzebami, wynikającymi z zapisów prawa, Polityka Prywatności może się zmieniać z oznaczeniem daty, od której obowiązuje zmiana. Na Stronie będzie archiwizowana wcześniejsza wersja Polityki Prywatności.